Pivacyverklaring

Van Gils Schoentechniek B.V., gevestigd aan de Dorpsstraat 36A, 3981 EB te Bunnik en Utrechtseweg 129, 3818 ED te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vangilsschoentechniek.nl
Bunnik T 030 – 67 04 696
Amersfoort T 033 – 303 73 33
Postadres:
Dorpsstraat 36A, 3981 EB Bunnik

De directie van Van Gils Schoentechniek is aanspreekpunt AVG en heeft dit gedelegeerd naar de Officemanager. Zij is te bereiken via contact@vangilsschoentechniek.nl

Van Gils Schoentechniek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten als hulpmiddelenleverancier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Overzicht
-Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– BSN nummer
– Geboortedatum
-Telefoonnummer
-E-mailadres
– Zorgverzekeraar
– Medische indicatie voor inzet hulpmiddelen
– codering hulpmiddel naar persoon

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Als hulpmiddelenleverancier dienen wij declaraties in bij instanties zoals bij de UWV en zorgverzekeraars. Wij verwerken uw gegevens om de
declaraties bij de zorgverzekeraar in te kunnen dienen en u tijdig te kunnen informeren wanneer een hulpmiddel aan vervanging toe is. Daarnaast
worden sommige hulpmiddelen door u zelf betaald.
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

3.a Geautomatiseerde gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden in een – extern beveiligde digitale omgeving opgeslagen. Met de eigenaar van dit systeem hebben wij een
verwerkingsovereenkomst afgesloten. Binnen de zorgsector voor zorgleveranciers is dit een redelijk gesloten systeem, gezien de aard van de
dienstverlening.

3.b Fysieke gegevensverwerking
Als hulpmiddelenleverancier leveren wij handwerk en beschikken ook over fysieke dossiers. Deze dossiers zitten in afgesloten dossierkasten waar
alleen bevoegd personeel bij kan.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld e.e.a. conform de
wettelijke regelgeving. Zoals bijvoorbeeld de financiële bewaartermijn van 7 jaar.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen de door u verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Gils Schoentechniek.
Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar contact@vangilsschoentechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@vangilsschoentechniek.